Az iskolaérettségről

Az iskolaérettségről

Minden család életében izgalmas változás, amikor egy óvodás kisgyermek az iskolába készülődik. Nagyon fontos, hogy a kisgyermek a megfelelő képességek birtokában kerüljön az iskolába, mert ez meghatározhatja az egész életét, a tanuláshoz való hozzáállását. Az esetleges kudarcok elvehetik a kedvét, csökkenthetik az önbizalmát. Sok szülőben kétely ébred, hogy gyermeke birtokában van-e azoknak a képességeknek, amelyek alapján sikeres lehet az iskolában?
Ezért szeretném összefoglalni, melyek azok a képességek, amelyek ehhez szükségesek.

A beiskolázandó 6 éves kisgyereknek a korához mért testi, fizikai, érzékszervi, idegrendszeri fejlettségen túl, megfelelő szociális érettséggel, alkalmazkodási, késleltetési, kitartási képességgel, munkatempóval, munkaérettséggel és feladattudattal is rendelkeznie kell a folyamatos kiegyensúlyozott ismeretszerzéshez, és az iskolai, közösségi csoportokba való harmonikus beilleszkedéséhez is.

A megismerő funkciók területén rendelkeznie kell a megfelelő észlelés (auditív és vizuális) képességével, az alak-háttér megkülönböztetés képességével, jól működő emlékezeti és reprodukálási funkciókkal. A gondolkodási funkciók: ok-okozati viszonyok felismerése, lényeglátás, elvonatkoztatás, problémamegoldó gondolkodás, mind nagyon fontosak az olvasás, írás, számolás tanulásához, illetve az egész tanulási folyamathoz.

6 éves korban tárgyhoz kötötten már tudni kell megállapítani és használni a több-kevesebb-ugyanannyi fogalmát, és ezeket tárgyak segítségével alkalmazni, összehasonlítani. Egyszerű műveleteket végezni pl. pálcákkal, játékokkal. A mechanikus számlálás az nem számfogalom!
6-os körben kialakult számfogalom elvárható ebben a korban.

A kisgyermeknek jól kell tájékozódnia a saját testén, ismerni a testhatárokat, és tájékozódni térben és időben. ( Ha ez nagyon sok gyakorlás ellenére sem megy, már figyelemfelhívó lehet, esetleges diszlexia-gyanúra!)

A 6 éves kornak megfelelően érett nagy- és finomkoordinációs mozgásokra van szükség. A kialakult és stabilizálódott agyféltekei dominancia, szem-kéz koordináció, formamásolási, ritmuskövetési, utánzási képesség a nyelvfejlődés sikeréhez is hozzájárul. (A beszéd is motoros tevékenység).  A megfelelő beszédértés, beszédkészség, kifejezőkészség, hangképzés, mind fontos tényező.

Az általános tájékozottság is elvárt. A gyermek tudjon alapvető információkat magáról, a családjáról, környezetéről. Ismerje a lakcímét, szülei, testvérei nevét, tudja, mikor van a születésnapja stb. Legyen motivált és érdeklődő.

Tehát, ha egy szülő úgy látja, hogy gyermeke túl rövid ideig tud figyelni, koncentrálni, rövid mesében nem érti az összefüggéseket, nem tudja visszaadni a lényeget, vagy nagyon bizonytalan az irányokban, vagy gyenge a rajzkészsége, rosszul fogja a ceruzát, nehezen megy az ollóval nyírás, vagy a nyelvi készségeivel van probléma, vagy bármelyik területen hiányt észlel, érdemes először az óvodapedagógusokkal konzultálni. Ha ők is úgy látják, hogy valóban vannak elmaradások, akkor el lehet dönteni, hogy még egy évig óvodában marad a gyermek. Ha a szülő és az óvodapedagógusok nem értenek ebben egyet, akkor érdemes bejelentkezni az éves iskolaérettségi vizsgálatra, amelyet a területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálat (régebben Nevelési tanácsadó szervez, általában februárban, márciusban.) Természetesen a gyermekek fejlődésének menetében nagy különbségek lehetnek. De lehet, hogy egyes részképességek fejletlenebbek, és ilyenkor jól jön a célzott megsegítés, megerősítés.

A Felzárkózunk Alapítvány megalakulása óta minden évben, azaz évtizedek óta indít iskola-előkészítő foglalkozásokat tapasztalt és nagy gyakorlattal rendelkező fejlesztőpedagógus, Gillinger Gréti vezetésével. A foglalkozásokat a gyermekek fejlettségi szintjéhez, a fejlesztendő képességekhez igazodó programmal végzi. A programot gyakorlati tapasztalataiból és továbbképzésen megszerzett elméleti ismereteiből csiszolta, alakította ki.

Az iskola-előkészítő célja megsegíteni, alátámasztani az óvodában történő iskola előkészítést.

A programban 5-6 fős csoportokban  dolgoznak a gyerekek, Csabay Katalin: Lexi iskolás lesz  című mesetankönyvének felhasználásával. Heti egy alkalommal vannak a foglalkozások, általában szeptember végétől május végéig (30 alkalom).

Az első két hónapban az iskolához leginkább szükséges részképességek fejlesztése történik. Decemberben egyenként felméri a pedagógus a gyerekeket (ennek eredményét természetesen minden szülővel megismerteti, megbeszéli), s innentől kezdve minden csoportban azokra a képességekre fekteti a fő hangsúlyt, melyekre leginkább szükség van. A megtervezett programmal eljuttatja a gyermekeket az érzelmek és a képességek szintjén is a sikeres, örömteli iskolakezdéshez.

Már most lehet jelentkezni a csoportokba honlapunkon keresztül.

(felzarkozunk.hu)

Egervári Lilla gyógypedagógus

Szólj hozzá